logo.gif - 9055 Bytes
Hjem | Hva er AHW? | AHW vedtekter | AHW Sekretariat | Arkiv | Kontakt oss | English 22/04/2019
AHW PROGRAM 2005AHW
PROGRAM
2005
ARTIST PROFILERARTIST PROFILER
PRESSEOMTALEBILLETTER
BILDERMEDIA
HISTORIE & HELTERBILDER
AFRIKANSKE ORGANISASJONERKONTAKT OSS


Her finner du informasjon om hvilke aktiviteter og prosjekter Afrikan History Week har arrangert tidligere:

AFRIKAN HISTORY WEEK SKOLEFOREDRAG; ”AFRIKA I NYTT LYS – 10 ÅR MED DEMOKRATI I SØR-AFRIKA”

Gjennomført i oktober 2004

GJENNOMFØRING AV UTVEKSLINGSPROGRAM

I løpet av tre uker i oktober 2004 arrangerte Afrikan Youth In Norway (AYIN) og Afrikan History Week (AHW) et utvekslingsprogram med følgende samarbeidspartnere:
 • 3 ungdommer fra Katlego Peace Educators Association (KPEA), Sør-Afrika
 • 3 ungdommer fra Global Afrikan Congress - Azania (GAC Azania), Sør-Afrika
 • 6 ungdommer fra Afrikan Youth In Norway (AYIN), Norge
Alle deltakerne var i aldersgruppen 16 til 24 år. Sammen planla og gjennomførte de en skolefordragsturné under tittelen ”Afrika i nytt lys – 10 år med demokrati i Sør-Afrika”.

FORMÅL

Programmets hovedformål var å engasjere ungdom i å forstå Afrika's kultur, historie og tradisjoner gjennom foredrag på videregående skoler. For deltakerne var det også en målsetting å få erfaring med å planlegge og gjennomføre foredrag. I tillegg var det et mål at deltakerne skulle bli kjent med hverandre og lære mer om unge afrikaneres situasjon i hverandres land. Sist, men ikke minst, var det et ønske at de som deltok i utvekslingen skulle lære mer om hverandres organisasjoner og finne måter organisasjonene kan samarbeide på, også etter dette utvekslingsprogrammet.

GJENNOMFØRING

Ungdommene i begge land gjennomgikk forberedelseskurs hvor de jobbet med innhold, presentasjon og gjennomføring i forkant. De første dagene i Oslo brukte deltakerne på å bli kjent med hverandre, sette opp felles program og orientere seg i Oslo. Opprinnelig var utvekslingen planlagt som en del av et større kultur-arrangement – Afrikan History Week. AYIN fikk imidlertid ikke midler til å gjennomføre dette arrangementet i 2004 (midler er senere innvilget for gjennomføring i 2005). Afrikan History Week 2004 ble derfor gjennomført som en skoleforedragsturné og seminarer for ungdom fra Sør-Afrika og Norge for å finne nye samarbeidsformer. Foredragsholderne fra Sør-Afrika reiste rundt på forskjellige skoler og læresteder, hovedsaklig i Oslo-området (også utenfor), og holdt workshops og foredrag som omhandlet Afrika’s kultur, tradisjoner og historie. Det var spesielt fokus på at Sør-Afrika feirer 10 år med demokratisk styre i 2004, og hvilke saker sør-afrikanske ungdommer er opptatt av. Foredragsholderne holdt også workshops for medlemmene i AYIN, hvor det var større rom for diskusjon og utveksling av informasjon. I tillegg hadde deltakerne fra Sør-Afrika og Norge møter, seminarer, ekskursjoner og uformelle samlinger for å lære mer om hverandres organisasjonsarbeid, metoder og problemløsning.

SAMARBEIDSPARTNERE

AYIN samarbeidet med ulike partnere i løpet av utvekslingen:
 • Afrikan History Week (AHW) var hovedsamarbeidspartner og bisto med veiledning og oppfølging når det gjaldt innhold og gjennomføring
 • Operasjon Dagsverk (OD); OD’s kampanje sammenfalt både tidsmessig og tema-messig. De hadde 19 ungdommer fra Sør-Afrika i Norge på samme tid. OD henviste skoler som ønsket foredrag til AYIN/AHW
 • Global Afrikan Congress International Secretariat i Sør-Afrika; GAC’s sekretariatleder bisto prosjektet hele veien igjennom med planlegging, koordinering og konsultasjon
 • AYIN’s under-prosjekter (AYIN Teatergruppe, The R.I.S.E. Project og Ungdomsaktiviteter) hadde kontakt med utvekslingsungdommene under oppholdet i Norge. De hadde flere arrangementer med diskusjon og foredrag for å lære mer om hverandres prosjekter og metoder
 • Community organisasjoner i Sør-Afrika (R.I.S.E. Mzansi, Siyavaya, Native Essence og Ebukhosini Solutions) bisto med planlegging, råd og oppfølging overfor de sør-afrikanske ungdommene både før og etter utvekslingen.

EVALUERING OG RESULTATER

Prosjektet ga mange gode erfaringer både for koordinatorer og deltakere. Det kunne vært ønskelig at deltakerne hadde hatt mer tid og kunne besøkt flere skoler. Siste dagen ble det avholdt en evaluering som konkluderte som følger:
  ”Prosjektet skapte en vellykket videreføring av kontakt mellom partnerorganisasjonene og vi mener at det vil lede til vekst i begge organisasjonene. Vi er også meget fornøyd med responsen vi fikk fra skolene. Vi føler at vi har gitt norsk ungdom et innblikk i sør-afrikanske ungdoms hverdagsliv, noe som vil bidra til økt kompetanse, toleranse, forståelse og imøtekommelse for andre kulturer.”
Afrikan History Week Utveksling og Skolefordrag ble koordinert av Sam Chimaobi Ahamba, organisasjonssekretær i Afrikan Youth In Norway og mottok økonomisk støtte fra LNU (Landsforeningen for Barne- og Ungdomsorganisasjoner).


---------------------------------------------------

AFRIKAN HISTORY WEEK FORPROSJEKT

Gjennomført august-september 2003

GJENNOMFØRING AV AHW FORPROSJEKT

Afrikan History Week (AHW) Forprosjekt ble initiert av Afrikan Youth In Norway, for å starte en planleggingsprosess som skal resultere i etableringen av Afrikan History Week – et kulturarrangement som skal strekke seg over en uke. Planen har vært å etablere et årlig arrangement som viser en bredde i afrikansk kulturformidling, med fokus på læring, historie, kultur, tradisjon og oppgjør med stereotype forestillinger. Forprosjektet ble satt i gang som en oppstart av planleggingen og for å undersøke behov og muligheter.

MÅLSETTINGER

AHW Forprosjekt hadde følgende målsettinger:
 • Gjennomføre tre måneders forprosjekt august-oktober 2003
 • Registrere AHW i Brønnøysund
 • Identifisere koordineringsgruppe
 • Studietur til England
 • Studietur til Nederland
 • Kartlegging og planlegging i Norge
 • Utarbeide tidsplan, program og budsjett for AHW 2004
 • Skrive søknader
 • Videre kartlegging av afrikanske kulturformidlere internasjonalt

MØTE- OG AKTIVITETSPLAN

I løpet av forprosjektet ble det avholdt møter med aktuelle samarbeidspartnere. Prosjektleder forhørte seg også med ulike ressurspersoner om behov og forventninger knyttet til det planlagte arrangementet. Enkelte spørsmål rundt logistikk ble også utredet. Det ble foretatt studiereiser til England og Nederland for å etablere kontakt med ressurspersoner, organisasjoner og studere relevante aktiviteter og arrangementer der. I England var Black History Month (som feires i oktober hvert år) av spesiell interesse.

BLACK HISTORY MONTH – ENGLAND

Black History Month, som feires i England hvert år i oktober måned, representerer en serie av arrangementer med stor relevans for AHW. I løpet av tre London-besøk samlet prosjektleder følgende informasjon:
 • Organisering
  • Black History Month (BHM) feires hvert år i oktober måned (ingen prosjektleder møtte kunne redegjøre for bakgrunnen for valg av måned)
  • “Black” i denne sammenhengen referer i første omgang til afrikanske og asiatiske miljøer
  • BHM feires i de fleste større byer i England
  • Midler utlyses gjennom bydelsadministrasjoner, og kan søkes av både private og offentlige instanser (i hovedsak skoler, biblioteker og frivillige organisasjoner)
  • I London utlyses også noen midler sentralt (byomfattende) for større arrangementer
  • Midlene må søkes ca. ett år i forveien
  • Aktivitetene i London inkluderer i hovedsak konserter, utstillinger, teater-forestillinger, debater
  • De fleste store aviser og mediekanaler velger – i ulik grad – å fokusere på temaer relatert til svart historie iløpet av oktober måned
 • Problemer med gjennomføring av BHM
  • Det eksisterer ingen sentralorgan for koordinering av programmet. I London er det f.eks. ikke noe offisielt program for hele byen. Hver bydel har sitt eget program.
  • Hvor mye som bevilges og i hvilken grad arrangementene anerkjennes offentlig avhenger i stor grad fra bydel til bydel
  • De mindre organisasjonene (community based organizations, frivillige organisasjoner) føler seg tilsidesatt i prosessen; de har i liten grad mulighet til å planlegge ett år frem i tid. Programinnholdet styres derfor mye av aktører på høyere plan (innen administrasjon og ledelse) – og reflekterer ikke lokalsamfunnene tilstrekkelig.
  • I London har borgermesteren (Ken Livingstone) valgt å understreke betydningen av svart historie (afrikansk, afrikansk-karibisk og asiatisk) ved å ta initiativ til – og støtte – en rekke arrangementer under BHM. Enkelte ser dette som et genuint forsøk på å vise solidaritet med “etniske minoriteter”, mens mange er skeptiske og mener hans involvering bidrar til “avpolitisering” av svarte menneskers historie uten oppriktig interesse for deres realitet.

ANSVARSFORHOLD OG KOORDINERING

Det var opprinnelig planlagt å ha tre ansvarsroller i forprosjektet; prosjektleder, koordinator og ungdomsprosjektleder. Pga. økonomisk situasjon ble dette omgjort til én prosjektleder. AHW valgte å invitere Amani Olubanjo Buntu fra Sør-Afrika til å påta seg oppdraget pga. erfaring med liknende prosjekter og kjennskap til forhold både i Norge og internasjonalt. Lamisi Gurah og Asta Busingye Lydersen har fungert som referansepersoner i forprosjektet.

OPPSUMMERING

AHW Forprosjekt har bekreftet at det er stor interesse for arrangementet, både i internasjonalt og norsk miljø. Høye forventninger knytter seg til arrangementet, og koordineringsgruppen vil sørge for nøye planlegging og tett oppfølging både før, under og etter arrangementet. Gjennomføring av AHW 2004 er planlagt i månedsskiftet august-september 2004 og vil fungere som et pilotprosjekt. Det anses som realistisk å kunne etablere AHW som et årlig arrangement. Det vurderes også som vesentlig å drive AHW som en selvstendig stiftelse med eget styre som oppnevner komitéer til de ulike arrangementene blir planlagt.

Afrikan History Week Forprosjekt ble koordinert av Amani Olubanjo Buntu og mottok økonomisk støtte fra Norsk Kulturråd.

AFRIKA LINKS
AFRIKAN YOUTH IN NORWAY
THE R.I.S.E. PROJECT
AFRIKANERE I NORGE
GLOBAL AFRIKAN CONGRESS
KEMET PRODUCTIONS
pix.gif - 71 Bytes
Norsk KulturrådInstitusjonen Fritt OrdFEBER Konserthus og BarCosmopoliteKINGIZELATTER på Aker Bryggelins