logo.gif - 9055 Bytes
Hjem | Hva er AHW? | AHW vedtekter | AHW Sekretariat | Arkiv | Kontakt oss | English 22/04/2019
AHW PROGRAM 2005AHW
PROGRAM
2005
ARTIST PROFILERARTIST PROFILER
PRESSEOMTALEBILLETTER
BILDERMEDIA
HISTORIE & HELTERBILDER
AFRIKANSKE ORGANISASJONERKONTAKT OSS


VEDTEKTER FOR STIFTELSEN AFRIKAN HISTORY WEEK (AHW)

STIFTELSEN AFRIKAN HISTORY WEEK ble stiftet 25. mai 2003

§ 1 NAVN OG DEFINISJON

 • 1. Stiftelsens navn er AFRIKAN HISTORY WEEK, forkortet til AHW.
 • 2. ”K’en” i ”Afrikan” brukes bevisst og beskriver uttale og skrivemåte av ordet slik det vil være på ulike afrikanske språk.
 • 3. Med afrikansk menes her alle som har afrikansk opprinnelse. Dette inkluderer barn av en eller to afrikanske foreldre, afrikanske barn adoptert til Norge, barn som har en afrikansk avstamming (også for flere slektsledd siden) og barn av diasporansk-afrikansk opprinnelse (USA, Karibien, Sør-Amerika etc.). Afrikansk uttrykker her altså avstamming/blodsbånd – ikke hvor man er født, hvilket språk man snakker eller hvilket statsborgerskap man har.

§ 2 FORMÅLSPARAGRAF

 • Afrikan History Week (AHW) er en frittstående, politisk uavhengig stiftelse med formål å belyse og presentere ukjente og fortidde deler av afrikansk historie. Stiftelsen planlegger og gjennomfører arrangementer som presenterer afrikanske kunstnere, forfattere, artister, forskere og fagpersoner som synliggjør viktige aspekter ved Afrikas mektige og ukjente fortid. Gjennom dette er intensjonen å skape en følelse av stolthet i det afrikanske miljøet, og samtidig en bevisstgjøring ellers i det norske samfunnet.

§ 3 ORGANISERING/LEDELSE

 • 3.1 AHW ledes av et Styre og et sekretariat. Sammensettingen i styret og sekretariatet skal – så langt det er mulig – reflektere sammensettingen av det afrikanske miljøet i Norge.
 • 3.2 Styret
 • Styret skal bestå av 3-5 medlemmer som selv oppnevner leder, nestleder og sekretær innad. Kvalifiserte personer påtar seg vervene for ett år om gangen. Det sittende styre tar avgjørelse angående rekruttering til – og utlysing av – ledige verv. Styret skal:
  • 1. Iverksette bestemmelser fattet i møter
  • 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver, utarbeide instruks for disse og yte nødvendig oppfølging
  • 3. Stå faglig ansvarlige for AHW’s arbeid, utvikling og integritet
  • 4. Føre nødvendig kontroll med AHW’s økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 • 3.3 Sekretariat/Grupper/Avdelinger
  • 1. Sekretariatet står ansvarlig for daglig drift og skal bestå av koordinatorer, medarbeidere og konsulenter med ansvar for administrasjon, prosjektgjennomføring, PR og økonomi, i henhold til bestemmelser fattet av styret.
  • 2. I tillegg kan Styret oppnevne undergrupper eller avdelinger etter behov. Disse ledes av oppnevnte tillitspersoner. Alle undergruppers og avdelingers økonomiske forpliktelser og ansvar angår hele AHW-strukturen og rutiner for jevnlig rapportering og internkontroll skal følges etter konkret avtale for det enkelte prosjekt.
 • 3.4. Stedfortredelse/vikariat
 • I perioder hvor en representant, pga av andre forpliktelser, ikke er tilgjengelig, har hun/han selv ansvar for å finne forsvarlig stedfortreder i rimelig tid. Stedfortreder skal godkjennes av Styret.

§ 4 STEMMERETT OG VALGBARHET

 • 1. Vedtak i Styre, sekretariat og undergrupper og avdelinger fattes ved konsensus.
 • 2. I tilfeller hvor konsensus ikke kan oppnås vil avgjørelser bli ved avstemning.
 • 3. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 5 MEDARBEIDERES GODTGJØRELSE

 • 1. Medlemmer kan motta rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, i samsvar med AHW’s økonomiske situasjon.
 • 2. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.

§ 6 NETTVERK OG SAMARBEIDSPARTNERE

 • 1. AHW knytter til seg et nettverk av ressurspersoner og samarbeidspartnere nasjonalt, regionalt og internasjonalt, der dette ses som nyttig for å nå AHWs målsettinger.
 • 2. AHW kan også velge å gi solidarisk og praktisk støtte til – og dermed samarbeide med - organisasjoner og enkeltpersoner som jobber for liknende mål.

§ 7 ÅRSMØTE

 • 1. Styret har ansvar for å innkalle til og gjennomføre årsmøtet. Innkalling skal sendes ut til alle medarbeidere minst tre uker i forveien. Årsmøtet skal arrangeres innen utgangen av februar måned hvert år og ledes av sittende Styreleder
 • 2. Årsmøtet skal:
  • a) Behandle AHW`s årsmelding (basert på under-rapporter fra
  • sekretariat, under-grupper og avdelinger)
  • b) Behandle AHW`s regnskap i revidert stand
  • c) Behandle innkomne endringsforslag til vedtekter
  • d) Vedta AHW`s handlingsplan og budsjett for kommende år
  • e) Velge/godkjenne:
  • i) Leder, nestleder, sekretær og evnt. styremedlemmer til Styret
  • ii) Sekretariatets – og evnt. undergrupper og avdelingers – medarbeidere
  • iii) Revisor og dennes stedfortreder

 • 3. Alle endringsforslag til vedtekter og nominasjoner til verv skal forelegges Styret fire uker i forkant av Årsmøtet
 • 4. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

§ 8 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER

 • 1. Ekstraordinære årsmøter holdes når Styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av medarbeiderne krever det.
 • 2. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst tre ukers varsel
 • 3. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 9 EKSKLUSJON OG AVSLUTTING AV ENGASJEMENT

1. Dersom en medarbeider i styret, sekretariatet, undergruppe eller avdeling foretar grove overtredelser eller forsømmelser av avtaler (for eksempel gjentatt forsentkomming, utebliving uten beskjed, unnlate å følge opp plikter, fusk osv.) kan vedkommende bli ekskludert stiftelsen. Avgjørelser om dette tas av Styret.

§ 12 VEDTEKTSENDRING

1. Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 13 OPPLØSNING (§ 13 kan ikke endres)

 • 1. Oppløsning av AHW kan bare behandles på ordinært årsmøte.
 • 2. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal effektueres må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
 • 3. Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av AHW. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 12.
AFRIKA LINKS
AFRIKAN YOUTH IN NORWAY
THE R.I.S.E. PROJECT
AFRIKANERE I NORGE
GLOBAL AFRIKAN CONGRESS
KEMET PRODUCTIONS
pix.gif - 71 Bytes
Norsk KulturrådInstitusjonen Fritt OrdFEBER Konserthus og BarCosmopoliteKINGIZELATTER på Aker Bryggelins